Obchodní podmínky

obchodní společnosti

ŽS REAL, a.s.
se sídlem č.ev. 110, 691 22 Pasohlávky
identifikační číslo: 25334271

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2298, jakožto provozovatele zábavního centra AQUALAND MORAVIA na adrese Pasohlávky 110, 691 22 Pasohlávky,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.aqualand-moravia.cz/

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ŽS REAL, a.s., se sídlem č.ev. 110, 691 22 Pasohlávky, identifikační číslo: 25334271, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2298 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.aqualand-moravia.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Předmětem kupní smlouvy jsou zejména vstupenky, dárkové poukazy, permanentky a jiné poukazy či potvrzení na služby a zboží poskytované v provozovně prodávajícího, tedy v zábavním centru AQUALAND MORAVIA na adrese Pasohlávky 110, 691 22 Pasohlávky, nebo nabízené jen pomocí webového rozhraní obchodu a dále zboží a výrobky nabízené kupujícím, včetně reklamních a dekoračních předmětů (dále společně jen jako „zboží“). V případě, že by úplatné pořízení některého ze zboží nebo služby pořízené pomocí internetového obchodu na webové stránce nebylo koupí ve smyslu § 2079 a násl. občanského zákoníku, použijí se tyto obchodní podmínky společně s kogentními ustanoveními občanského zákoníku obdobně.

1.3 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě, že cena konkrétního zboží či právo na jejich zakoupení (zejména vstupenky, permanentky, apod.) je vázána na splnění určitých podmínek (např. studentská sleva, sleva pro děti, sleva pro důchodce, skupinová sleva, sleva pro rodiny s dětmi) a/nebo se vztahuje na konkrétní osobu (např. nepřenosné vstupenky a poukazy vystavené na jméno), je kupující či jiná osoba je uplatňující při jejich uplatnění v areálu zábavního centra AQUALAND MORAVIA povinna prokázat splnění těchto podmínek způsobem dle platného ceníku dostupného na webové stránce a/nebo dle podmínek uvedených u konkrétní nabídky na webovém rozhraní obchodu a/nebo v podmínkách konkrétní nabídky.

2.3 Dodání zboží bude provedeno, v případě, že to jeho povaha umožňuje (např. vstupenka s čárovým kódem), jeho zasláním na email, který kupující uvede v objednávce. Kupující je povinen si elektronicky dodané zboží na své náklady vytisknout tak, aby zboží bylo strojově čitelné při jeho uplatnění v areálu zábavního centra AQUALAND MORAVIA. V případě, že elektronické doručení je vyloučeno, tak webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží,

2.4.3 údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, je-li tato náležitost s ohledem na charakter zboží relevantní a

2.4.4 informace o nákladech spojených s dodáním zboží, je-li tato náležitost s ohledem na charakter zboží relevantní (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, případně předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Až do vzniku kupní smlouvy dle předchozí věty je kupující oprávněn svou objednávku odvolat (storno objednávky - formulář v příloze) emailem zaslaným na elektronickou adresu prodávajícího obchod@aqualand-moravia.cz, a to bez jakýchkoliv poplatků. V případě, že nastane skutečnost dle předchozí věty, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ode dne storna objednávky kupujícím, a to stejným způsobem a stejnou platební metodou, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Po vzniku kupní smlouvy dle věty první tohoto článku může být kupní smlouva ukončena odstoupením od smlouvy dle čl. 4 obchodních podmínek.

2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay, na kterou je odkaz implementován přímo ve webovém rozhraní obchodu.

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, je-li to vzhledem k charakteru zboží relevantní. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6 Zvláštní režim je stanoven pro produkt permanentka "Skluzačka - úplně jiná permice" (dále jen "Skluzačka"). Skluzačka je nepřenosná. Využívat Skluzačku může pouze osoba, která ji uplatnila poprvé. Identifikace této osoby bude provedena při každém uplatnění Skluzačky, a to prostřednictvím fotografie dané osoby, která bude pořízena při vyzvednutí Skluzačky na pokladnách Aqualandu Moravia před jejím prvním uplatněním. Skluzačku je možné uplatnit pouze jednou denně. Skluzačka má platnost dle zakoupeného typu v rámci dané akce. 


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže tyto služby byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; toto ustanovení se vztahuje i na případy, kdy zboží slouží k uplatnění služeb v rámci zábavního centra AQUALAND MORAVIA (např. vstupenka) a tyto služby byly splněny. Kupující tedy bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy na zboží sloužící k následnému uplatnění služeb v případě, že tyto služby byly již prodávajícím poskytnuty, je vyloučeno. Kupující dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Kupující dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu; toto ustanovení se vztahuje i na případy, kdy zboží sloužící k uplatnění služeb v rámci zábavního centra AQUALAND MORAVIA šlo uplatnit jen v konkrétním termínu (např. silvestrovský program, speciální akce, atd.) nebo na případy, kdy si kupující na podkladě poukazu či voucheru zarezervuje určitý termín, kdy má být služba prodávajícím poskytnuta (např. využití voucheru k rezervaci konkrétního data ubytování).

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího storno@aqualand-moravia.cz. Pro odstoupení od smlouvy je nutné vyplnit formulář.

4.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že jde o zboží, které bylo zasláno na elektronickou adresu kupujícího (např. vstupenka s čárovým kódem) nebo v případě, že zboží může být rozmnožováno kopírováním, provede prodávající v případě odstoupení kupujícího jeho zneplatnění v elektronickém systému prodávajícího; takto zneplatněné zboží nelze užít ke svému původnímu účelu a v případě jeho uplatnění kupujícím nebo jakoukoliv jinou osobou nebude prodávajícím přijato. Prodávající je povinen zneplatnit zboží způsobem dle předchozí věty ihned po doručení oprávněného odstoupení kupujícího.

4.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem a stejnou platební metodou, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal, nebo před tím, než dojde k zneplatnění zboží způsobem dle čl. 4.3 obchodních podmínek.

4.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem a stejnou platební metodou, jakou došlo k zaplacení zboží.

4.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 V případě, že je zboží dodáváno elektronicky na elektronickou adresu kupujícího dle čl. 2.3 obchodních podmínek, je kupující povinen ihned po doručení zboží na svou elektronickou adresu toto zboží řádně zkontrolovat.

5.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Kupující je v souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5 Reklamaci je možné uplatnit v sídle a provozovně aquaparku na adrese Pasohlávky 110, 691 22 Pasohlávky korespondenčně či osobně v provozní době zveřejněné na stránkách www.aqualand-moravia.cz, případně také elektronickou poštou na adresu info@aqualand-moravia.cz nebo telefonicky +420 546 609 609 (denně 08.00 - 18.00 hod). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující prodávajícímu sdělil, že uplatňuje reklamaci.

6.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6.7 V případě, že zboží má podobu vstupenky, dárkového poukazu, permanentky nebo jiného poukazu či potvrzení na služby a zboží poskytované v provozovně prodávajícího, neručí prodávající za jeho ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití jakoukoliv třetí osobou. Pro vypořádání smluvních stran se v takovém případě použije postup dle čl. 7.7 obchodních podmínek. 


7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@aqualand-moravia.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5 Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.6 Kupující bere na vědomí, že další práva a povinnosti smluvních stran vyplývají z Návštěvního řádu zábavního centra AQUALAND MORAVIA, který je přístupný na pokladnách a je uveřejněn na webových stránkách zábavního centra AQUALAND MORAVIA. Kupující se zavazuje Návštěvní řád dodržovat a řídit se jím.

7.7 V případě zboží vázaného na určený termín služby a plnění platí, že pokud kupující nevyužije své práva na plnění v určeném termínu, zanikají bez dalšího práva kupujícího založená koupí zboží, tj. zejména se bez dalšího zrušují oprávnění ke vstupu do zábavního centra AQUALAND MORAVIA. Kupujícímu vzniká v takovém případě nárok na vrácení 100 % kupní ceny zboží a prodávajícímu vzniká nárok na storno poplatek ve výši 100 % ceny zboží. Nárok kupujícího na vrácení 100 % kupní ceny zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku prodávajícího na 100 % storno poplatek.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Správcem osobních údajů, které nám poskytujete v souvislosti s nákupem na eshopu Aqualandu Moravia, bude společnost ŽS REAL, a.s., se sídlem Pasohlávky, č. ev. 110, 691 22 Pasohlávky, IČO: 253 34 271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou B 2298. Ta je bude zpracovávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob.

         Kompletní informace Vám poskytneme na webové stránce: ochrana osobních údajů.


9.  UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování AQUALAND MORAVIA, Pasohlávky 110,  691 22 Pasohlávky, adresa elektronické pošty info@aqualand-moravia.cz, telefon +420 546 609 609.


V Pasohlávkách dne 31. 3. 2023 ŽS REAL, a.s.


Příloha: